ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021

ANM Gujarat ANM

ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021

ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021 ચોઈસ ફિલિંગ 14મી ડિસેમ્બર 2021ના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. એ.એન.એમ. તબીબી વ્યવસાયિક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો માટેની પ્રવેશ સમિતિ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર એએનએમ અભ્યાસક્રમમાં પાત્ર અરજદારોને ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021 માટે સંચાલક સત્તા છે, જેને યુનિવર્સિટીમાં સહાયક નર્સ અને મિડવાઇવ કોર્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. એએનએમ અરજદારો ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી વિવિધ મેડિકલ નર્સિંગ એએનએમ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવી શકશે.

ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ (જી.એન.સી.), ગુજરાત ઉમેદવારોને 2 વર્ષના એ.એન.એમ. કોર્સમાં પ્રવેશ પૂરા પાડવા માટે ગગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021 માં પ્રવેશ લે છે. ઉમેદવારોને સહાયક નર્સ અને મિડવાઇવ્સના અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ મળે છે; તેઓ ઓનલાઇન સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ઓનલાઇન ફોર્મ ભરીને અરજી કરી શકે છે.

ગુજરાત એએનએમ પ્રવેશ 2021 મોક રાઉન્ડનું પરિણામ 23મી ડિસેમ્બર 2021ના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પરિણામ તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો

પસંદગી કેવી રીતે ભરવી

ગુજરાત એએનએમ 2021 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ તારીખ
પિન વિતરણ 13 સપ્ટેમ્બર 2021
પિન વિતરણ છેલ્લી તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2021
ઓનલાઇન નોંધણી 13 સપ્ટેમ્બર 2021
ઓનલાઇન નોંધણી નિયત તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2021
ઓનલાઇન નોંધણી અને પિન ખરીદી ફોર્મ ફરીથી ખોલો 15 થી 17 નવેમ્બર 2021
દસ્તાવેજો ચકાસણી 15 થી 17 નવેમ્બર 2021
યોગ્યતાની સૂચિ 2 ડિસેમ્બર 2021
પ્રથમ રાઉન્ડ પ્રવેશ
નોંધણી અને પસંદગી ભરવાની પ્રક્રિયા 14 ડિસેમ્બર 2021
ચોઇસ ઇન વેરિફિકેશન ચેકથી ભર્યું 21 ડિસેમ્બર 2021
મોક રાઉન્ડના પરિણામની ઉપલબ્ધતા 23 ડિસેમ્બર 2021
1 લી રાઉન્ડ ચોઇસ ભરવું ડિસેમ્બર 2021
ચોઇસ ચકાસણી ચકાસણી ભરી ડિસેમ્બર 2021
1 લી રાઉન્ડ સીટ ફાળવણી પરિણામ ડિસેમ્બર 2021
અક્ષ બેંકમાં અથવા ઓનલાઇન જમાનામાં ફી જમા ડિસેમ્બર 2021
દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે સહાય કેન્દ્રને જાણ કરવી ડિસેમ્બર 2021
બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ
બીજું રાઉન્ડ ચોઇસ ભરવું ડિસેમ્બર 2021
ચોઇસ ચકાસણી ચકાસણી ભરી ડિસેમ્બર 2021
1 લી રાઉન્ડ સીટ ફાળવણી પરિણામ ડિસેમ્બર 2021
અક્ષ બેંકમાં અથવા ઓનલાઇન જમાનામાં ફી જમા ડિસેમ્બર 2021
દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે સહાય કેન્દ્રને જાણ કરવી ડિસેમ્બર 2021
ત્રીજી રાઉન્ડ પ્રવેશ
સંમતિ ચિલિંગ ડિસેમ્બર 2021
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત ડિસેમ્બર 2021
બેઠક ફાળવણી ડિસેમ્બર 2021
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી ડિસેમ્બર 2021
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી ડિસેમ્બર 2021
ચોથા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ
સંમતિ ચોઇસ ભરવાનું જાન્યુઆરી 2022 
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત જાન્યુઆરી 2022 
બેઠક ફાળવણી જાન્યુઆરી 2022 
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી જાન્યુઆરી 2022 
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી જાન્યુઆરી 2022 
પાંચમી રાઉન્ડ પ્રવેશ
સંમતિ અને ચોઇસ ભરવાનું જાન્યુઆરી 2022 
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત જાન્યુઆરી 2022 
બેઠક ફાળવણી જાન્યુઆરી 2022 
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી જાન્યુઆરી 2022 
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી જાન્યુઆરી 2022 
પ્રવેશ રદ જાન્યુઆરી 2022 

ગુજરાત એએનએમ 2021 એપ્લિકેશન ફોર્મ

 • અરજદારોએ એએનએમ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વ્યવસાયિક પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરેલા પાત્રતાના માપદંડોને પણ પૂર્ણ કરવો આવશ્યક છે.
 • આવેદનપત્ર ભરતા પહેલા અરજદારોને અરજીપત્ર સાથે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચવા વિનંતી છે.
 • મેડિકલ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન કોર્સ દ્વારા આપવામાં આવતા એએનએમ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજી કરવા માટે સરકારી અરજદારોએ નિયત તારીખ પહેલાં અરજી ફોર્મ ભરવાની અને સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
 • અરજદારોને પ્રવેશ નહીં મળે જે પાત્રતાના માપદંડને પૂર્ણ કરતા નથી.
 • ઉમેદવારોએ ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર, સરકારી તબીબી વ્યવસાયિક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમોના સત્તાવાર વેબપેજ પર જવું પડશે.
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ‘પિન નોંધણી’ ની લિંક હશે, જેના પર અરજદારોએ ક્લિક કરવું પડશે.
 • અરજદારોએ એચએસસી સીટ નંબર, ઉમેદવારનું નામ, ઇમેઇલ આઈડી જેવી જરૂરી વિગતો ભરવી પડશે અને ખરીદવા માટે પે બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • આ વિગતો દાખલ કર્યા પછી પિનનો સીરીયલ નંબર, ઇમેઇલ સરનામું, વગેરે દાખલ કરો અને વપરાશકર્તા આઈડી, પાસવર્ડ, ઉમેદવારોને પિન આપવામાં આવશે.
 • વપરાશકર્તા આઈડી, પાસવર્ડ, પિનનો ઉપયોગ કરીને, ઉમેદવારો એપ્લિકેશન, ફોર્મ, વ્યક્તિગત, સરનામાં અને લાયકાતોની વિગતો જેવી બધી જરૂરી વિગતો સાથે ભરી શકે છે.
 • તે પછી, અરજદારોએ તેમના જરૂરી દસ્તાવેજો જેવા કે ફોટોગ્રાફ્સ અને હસ્તાક્ષરો નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવા પડશે.
 • ઓ.ટી.પી. ઉમેદવારોને તેમના નોંધણી નંબર પર પુષ્ટિ માટે મોકલવામાં આવશે.
 • તે પછી અરજદારોએ જરૂરી વિગતો દાખલ કરીને અરજી ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે.
 • એકવાર તમામ વિગતો ફોર્મમાં ભરાઈ જાય પછી અરજદારોએ પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફની સ્કેન કરેલી છબીઓ અને ચોક્કસ ફોર્મ અને ફોર્મેટમાં એપ્લિકેશન ફોર્મમાં સહી અપલોડ કરવાની જરૂર છે.
 • અરજદારોના સંદર્ભ માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ પર એક સ્પષ્ટ કદ અને ફોર્મેટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.
 • તે પછી અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજી ફોર્મમાં આપેલી માહિતીને તપાસો.
 • અને તે પછી અરજદારોએ એપ્લિકેશન ફી ભરવાની જરૂર છે.
 • તે પછી, છેલ્લું પગલું આવેદનપત્ર સબમિટ કરવાનું છે.
 • ઉમેદવારોએ ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી ભરેલા એપ્લિકેશન ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લેવું આવશ્યક છે.

પિન કેવી રીતે ખરીદવો

અરજી ફી

 • અરજદારોને પિન ઓનલાઇન મોડ ખરીદીને એપ્લિકેશન ફોર્મ મળશે.
 • તેઓએ અરજી ફી માટે 200 / – ચૂકવવા પડશે.

નોંધણી માટે અહીં – ક્લિક કરો

પિન ખરીદી માટે અહીં – ક્લિક કરો

પ્રવેશ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ધોરણ 12 નું પ્રમાણપત્ર.
 • ધોરણ 10 નું પ્રમાણપત્ર.
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર/ટ્રાન્સફર પ્રમાણપત્ર/જન્મ પ્રમાણપત્ર.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો જરૂરી હોય તો).
 • EWS કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (13 સપ્ટેમ્બર 2019 પછી).
 • SEBC કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (1 લી એપ્રિલ 2019 પછી).
 • ઉમેદવારો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો સ્કેન સાથે.
 • ઉમેદવારોએ સ્કેન સાથે સહી.

ગુજરાત એએનએમ 2021 પાત્રતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • ઉમેદવારોએ માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સાયન્સ પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ સાથે 12 માં વર્ગમાં લાયક હોવું આવશ્યક છે. તેઓને 10 + 2 માં લાયક બનાવવું જોઈએ, વ્યાવસાયિક સહાયક નર્સો મિડવાઇવ્સ કોર્સ 2001 પછી સુધારેલો અને ભારતીય નર્સિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા માન્ય.

ન્યૂનતમ ગુણ:

 • અરજદારોએ લાયકાતની પરીક્ષામાં ઓછામાં ઓછા 40-50% ગુણ સાથે પાસ થવું જોઈએ.

વિષય:

 • એએનએમ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજદારોએ એચએસસી પરીક્ષામાં ફરજિયાત વિષયો તરીકે અંગ્રેજીની સાથે ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન આવશ્યકતા છે.

અંગ્રેજીમાં ગુજરાત એએનએમ તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત એએનએમ 2021 મેરિટ લિસ્ટ

 • ઉમેદવારો તરફથી તમામ અરજી ફોર્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, સત્તાવાર અધિકારીઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરશે.
 • ભૂતકાળની ક્વોલિફાઇંગ શૈક્ષણિક પરીક્ષાઓમાં તેમના દ્વારા મેળવેલા ગુણ સંબંધિત ઉમેદવારો દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી, અધિકારીઓ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરશે.
 • મૂળભૂત રીતે, મેરીટ સૂચિમાં અરજદારોના નામ શામેલ છે જેમને અધિકારીઓ દ્વારા પ્રવેશ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.
 • તેથી અરજદારોને મેરીટ લિસ્ટને સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તપાસવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને અહીં પણ અમે તે પ્રદાન કરીશું.
 • જે અરજદારોએ મેરિટ લિસ્ટમાં પોતાનું નામ મેળવ્યું છે તેમને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ રાઉન્ડમાં હાજર રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

ગુજરાત એએનએમ 2021 પરામર્શ

 • જે અરજદારોનું નામ મેરિટ લિસ્ટમાં છે તે એએનએમ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા પાત્ર બનશે.
 • નામાંકિત ઉમેદવારોને ચકાસણી માટે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
 • પરામર્શમાં, રાઉન્ડ ઉમેદવારોને જરૂરી દસ્તાવેજોની તમામ અસલ અને પ્રમાણિત નકલો સાથે રાખવા સૂચના આપવામાં આવે છે.

જો તમને આ લેખ વિશે કોઈ સૂચનો છે, તો તમે તેને ટિપ્પણી બાક્સમાં મૂકી શકો છો.