ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ

ગુજરાત જીએનએમ પ્રવેશ 2021

ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ, જી.એન.સી., ગુજરાતમાં પ્રવેશ લેતી બી.એસ.સી. 4 વર્ષમાં ઉમેદવારોને પ્રવેશ પૂરો પાડવા નર્સિંગ પ્રવેશ બી.એસ.સી. નર્સિંગનો કોર્સ. બી.એસસી. નર્સિંગ અરજદારો વિવિધ મેડિકલ બી.એસ.સી. માં પ્રવેશ મેળવી શકશે. નર્સિંગ કોલેજો ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલી છે. ઉમેદવારોએ બી.એસ.સી. માં પ્રવેશ મેળવ્યો નર્સિંગ; તેઓ ફોર્મ ઓનલાઇન મોડ ભરીને અરજી કરી શકે છે.

બી.એસ.સી. માટે પ્રવેશ સમિતિ નર્સિંગ મેડિકલ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન કોર્સ ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર સંચાલક સત્તા છે ગુજરાત બી.એસ.સી. બી.એસ.સી. માં પાત્ર અરજદારોને નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 નર્સિંગનો કોર્સ.

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 18મી જાન્યુઆરી 2023ના રોજ 2જી રાઉન્ડ ચોઈસ ફિલિંગ શરૂ કરવામાં આવી છે. ચોઇસ ફિલિંગ માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ 2022 મહત્વપૂર્ણ તારીખો

મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ તારીખ
પિન વિતરણ 25 ઓગસ્ટ 2022
પિન વિતરણ છેલ્લી તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર 2022
ઓનલાઇન નોંધણી 25 ઓગસ્ટ 2022
ઓનલાઇન નોંધણી નિયત તારીખ 5 સપ્ટેમ્બર 2022
ઓનલાઇન નોંધણી અને પિન ખરીદી ફોર્મ ફરીથી ખોલો 9 સપ્ટેમ્બર 2022
દસ્તાવેજો ચકાસણી 14 સપ્ટેમ્બર 2022
યોગ્યતાની સૂચિ  14 ઓક્ટોબર 2022
પ્રથમ રાઉન્ડ પ્રવેશ
નોંધણી અને પસંદગી ભરવાની પ્રક્રિયા  18 ઓક્ટોબર 2022
ચોઇસ ઇન વેરિફિકેશન ચેકથી ભર્યું  28 ઓક્ટોબર 2022
મોક રાઉન્ડના પરિણામની ઉપલબ્ધતા  28 ઓક્ટોબર 2022
1 લી રાઉન્ડ ચોઇસ ભરવું 21 થી 27 ડિસેમ્બર 2022
ચોઇસ ચકાસણી ચકાસણી ભરી 28 ડિસેમ્બર 2022
1 લી રાઉન્ડ સીટ ફાળવણી પરિણામ 29 ડિસેમ્બર 2022
અક્ષ બેંકમાં અથવા ઓનલાઇન જમાનામાં ફી જમા 30 ડિસેમ્બર 2022 થી 4 જાન્યુઆરી 2023
દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે સહાય કેન્દ્રને જાણ કરવી 30 ડિસેમ્બર 2022 થી 5 જાન્યુઆરી 2023
બીજા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ
બીજું રાઉન્ડ ચોઇસ ભરવું 18 થી 21 જાન્યુઆરી 2023
ચોઇસ ચકાસણી ચકાસણી ભરી 21 જાન્યુઆરી 2023
1 લી રાઉન્ડ સીટ ફાળવણી પરિણામ 23 જાન્યુઆરી 2023
અક્ષ બેંકમાં અથવા ઓનલાઇન જમાનામાં ફી જમા 24 થી 30 જાન્યુઆરી 2023
દસ્તાવેજોની ચકાસણી માટે સહાય કેન્દ્રને જાણ કરવી 24 થી 30 જાન્યુઆરી 2023
ત્રીજી રાઉન્ડ પ્રવેશ
સંમતિ ચિલિંગ ફેબ્રુઆરી 2023
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત ફેબ્રુઆરી 2023
બેઠક ફાળવણી ફેબ્રુઆરી 2023
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી ફેબ્રુઆરી 2023
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી ફેબ્રુઆરી 2023
ચોથા રાઉન્ડમાં પ્રવેશ
સંમતિ ચોઇસ ભરવાનું ફેબ્રુઆરી 2023
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત ફેબ્રુઆરી 2023
બેઠક ફાળવણી ફેબ્રુઆરી 2023
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી ફેબ્રુઆરી 2023
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી ફેબ્રુઆરી 2023
પાંચમી રાઉન્ડ પ્રવેશ
સંમતિ અને ચોઇસ ભરવાનું ફેબ્રુઆરી 2023
ઉમેદવાર ચોઇસ જાહેરાત ફેબ્રુઆરી 2023
બેઠક ફાળવણી ફેબ્રુઆરી 2023
એક્સિસ બેંકની નિયત શાખામાં ટ્યુશન ફીની ચુકવણી ફેબ્રુઆરી 2023
સહાય કેન્દ્ર પર જાણ કરવી ફેબ્રુઆરી 2023
પ્રવેશ રદ ફેબ્રુઆરી 2023

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 એપ્લિકેશન ફોર્મ

 • અરજદારોએ જીએનએમ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે વ્યવસાયિક પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા નક્કી કરેલા પાત્રતાના માપદંડોને પણ પૂર્ણ કરવો આવશ્યક છે.
 • આવેદનપત્ર ભરતા પહેલા અરજદારોને અરજીપત્ર સાથે સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચવા વિનંતી છે.
 • મેડિકલ પ્રોફેશનલ એજ્યુકેશન કોર્સ દ્વારા આપવામાં આવતા એએનએમ અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજી કરવા માટે સરકારી અરજદારોએ નિયત તારીખ પહેલાં અરજી ફોર્મ ભરવાની અને સબમિટ કરવાની જરૂર છે.
 • અરજદારોને પ્રવેશ નહીં મળે જે પાત્રતાના માપદંડને પૂર્ણ કરતા નથી.
 • ઉમેદવારોએ ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર, સરકારી તબીબી વ્યવસાયિક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમોના સત્તાવાર વેબપેજ પર જવું પડશે.
 • સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ‘પિન નોંધણી’ ની લિંક હશે, જેના પર અરજદારોએ ક્લિક કરવું પડશે.
 • અરજદારોએ એચએસસી સીટ નંબર, ઉમેદવારનું નામ, ઇમેઇલ આઈડી જેવી જરૂરી વિગતો ભરવી પડશે અને ખરીદવા માટે પે બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.
 • આ વિગતો દાખલ કર્યા પછી પિનનો સીરીયલ નંબર, ઇમેઇલ સરનામું, વગેરે દાખલ કરો અને વપરાશકર્તા આઈડી, પાસવર્ડ, ઉમેદવારોને પિન આપવામાં આવશે.
 • વપરાશકર્તા આઈડી, પાસવર્ડ, પિનનો ઉપયોગ કરીને, ઉમેદવારો એપ્લિકેશન, ફોર્મ, વ્યક્તિગત, સરનામાં અને લાયકાતોની વિગતો જેવી બધી જરૂરી વિગતો સાથે ભરી શકે છે.
 • તે પછી, અરજદારોએ તેમના જરૂરી દસ્તાવેજો જેવા કે ફોટોગ્રાફ્સ અને હસ્તાક્ષરો નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અપલોડ કરવા પડશે.
 • ઓ.ટી.પી. ઉમેદવારોને તેમના નોંધણી નંબર પર પુષ્ટિ માટે મોકલવામાં આવશે.
 • તે પછી અરજદારોએ જરૂરી વિગતો દાખલ કરીને અરજી ફોર્મ ભરવાની જરૂર છે.
 • એકવાર તમામ વિગતો ફોર્મમાં ભરાઈ જાય પછી અરજદારોએ પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફની સ્કેન કરેલી છબીઓ અને ચોક્કસ ફોર્મ અને ફોર્મેટમાં એપ્લિકેશન ફોર્મમાં સહી અપલોડ કરવાની જરૂર છે.
 • અરજદારોના સંદર્ભ માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ પર એક સ્પષ્ટ કદ અને ફોર્મેટનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવશે.
 • તે પછી અરજદારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજી ફોર્મમાં આપેલી માહિતીને તપાસો.
 • અને તે પછી અરજદારોએ એપ્લિકેશન ફી ભરવાની જરૂર છે.
 • તે પછી, છેલ્લું પગલું આવેદનપત્ર સબમિટ કરવાનું છે.
 • ઉમેદવારોએ ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી ભરેલા એપ્લિકેશન ફોર્મનું પ્રિન્ટઆઉટ લેવું આવશ્યક છે.

પિન કેવી રીતે ખરીદવો

અરજી ફી

 • અરજદારોને પિન ઓનલાઇન મોડ ખરીદીને એપ્લિકેશન ફોર્મ મળશે.
 • તેઓએ અરજી ફી માટે 200 / – ચૂકવવા પડશે.

પિન ખરીદી માટે અહીં – ક્લિક કરો

પ્રવેશ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ધોરણ 12 નું પ્રમાણપત્ર.
 • ધોરણ 10 નું પ્રમાણપત્ર.
 • શાળા છોડવાનું પ્રમાણપત્ર/ટ્રાન્સફર પ્રમાણપત્ર/જન્મ પ્રમાણપત્ર.
 • જાતિ પ્રમાણપત્ર (જો જરૂરી હોય તો).
 • EWS કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (13 સપ્ટેમ્બર 2019 પછી).
 • SEBC કેટેગરી પ્રમાણપત્ર (1 લી એપ્રિલ 2019 પછી).
 • ઉમેદવારો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો સ્કેન સાથે.
 • ઉમેદવારોએ સ્કેન સાથે સહી.

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 પાત્રતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • બી.એસ.સી. માં પ્રવેશ માટે નર્સિંગ અરજદારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી વિજ્ઞાન પ્રવાહ પ્રવાહમાં એચએસસી (ઉચ્ચતર માધ્યમિક પરીક્ષા) પાસ કરવી જરૂરી છે.

ફરજિયાત વિષય:

 • ઉમેદવારો પાસે એચએસસી પરીક્ષામાં ફરજિયાત વિષય તરીકે અંગ્રેજીની સાથે ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે.

અરજદારો હાજર:

 • વર્તમાન વર્ષમાં એચએસસીની અંતિમ પરીક્ષા આપનાર અરજદારો પણ પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટે અરજી કરવા પાત્ર છે.

વિષય:

 • એએનએમ કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અરજદારોએ એચએસસી પરીક્ષામાં ફરજિયાત વિષયો તરીકે અંગ્રેજીની સાથે ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, વિજ્ઞાન આવશ્યકતા છે.

અંગ્રેજીમાં ગુજરાત જીએનએમ તપાસવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 મેરિટ લિસ્ટ

 • ઉમેદવારો તરફથી તમામ અરજી ફોર્મ પ્રાપ્ત કર્યા પછી, સત્તાવાર અધિકારીઓ વિદ્યાર્થીઓ માટે મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરશે.
 • ભૂતકાળની ક્વોલિફાઇંગ શૈક્ષણિક પરીક્ષાઓમાં તેમના દ્વારા મેળવેલા ગુણ સંબંધિત ઉમેદવારો દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી, અધિકારીઓ મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરશે.
 • મૂળભૂત રીતે, મેરીટ સૂચિમાં અરજદારોના નામ શામેલ છે જેમને અધિકારીઓ દ્વારા પ્રવેશ માટે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે.
 • તેથી અરજદારોને મેરીટ લિસ્ટને સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તપાસવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને અહીં પણ અમે તે પ્રદાન કરીશું.
 • જે અરજદારોએ મેરિટ લિસ્ટમાં પોતાનું નામ મેળવ્યું છે તેમને વ્યક્તિગત ઇન્ટરવ્યૂ રાઉન્ડમાં હાજર રહેવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

મોક રાઉન્ડ પરિણામ – ક્લિક કરો

ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ 2022 પરામર્શ

 • જે અરજદારોનું નામ મેરિટ લિસ્ટમાં છે તે જી.એન.એમ. કોર્સમાં પ્રવેશ મેળવવા પાત્ર બનશે.
 • નામાંકિત ઉમેદવારોને ચકાસણી માટે તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
 • પરામર્શમાં, રાઉન્ડ ઉમેદવારોને જરૂરી દસ્તાવેજોની તમામ અસલ અને પ્રમાણિત નકલો સાથે રાખવા સૂચના આપવામાં આવે છે.

જો તમને આ લેખ વિશે કોઈ સૂચનો છે, તો તમે તેને ટિપ્પણી બાક્સમાં મૂકી શકો છો.

7 thoughts on “ગુજરાત બી.એસ.સી. નર્સિંગ પ્રવેશ”

 1. સુરેન્દ્રકુમાર ગાંડાભાઈ પટેલ

  શું અસલ પ્રમાણપત્રો કોલેજમાં જમા કરાવવા પડશે ?

  1. કોલેજની પસંદગી ભરવાની તારીખ અને મેરીટ યાદી ટૂંક સમયમાં ઉપલબ્ધ થશે.

Please leave your suggestion here.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top